Internasjonalisering

Vil du oppleve ein månad som utvekslingslærling?

Frå våren 2015 har vi ny utvekslingsbedrift.

Gjennom ei årrekke har det vore samarbeidet mellom BASF og PRO Opplæringskontoret og mange lærlingar har hatt praksis på fabrikkane i Tyskland. Dei fortel om ei opplevingar for livet. Frå våren 2015 har PRO Opplæringskontoret skifta utvekslingspartnar til Riga og våren 2015 kan derfor dei første læringane få si utveksling til Latvia. På utvekslingsprogrammet får du alle utgiftene betalt, samt ein slant lommepengar.

Næringslivet i Sogn og Fjordane og landet elles vert stadig meir internasjonalt og globalt. Å vere utvekslingselev er ikkje berre spennande og lærerikt, det er nyttig å ha vore ute i verda og sett korleis industrien fungerer i andre land.

Internasjonalisering Lisa Kiesel

Lisa Kiesel (20) studerer kontor- og administrasjonsfag i Tyskland, og var utvekslingslærling ved PRO Opplæringskontoret i 2012. Foto: Marit Bendz

Eit anna tilbod, i første rekke innafor CNC-faget, er studietur til Teknisk fagskole i København. Både CNC-lærlingar, instruktørar og faglege leiarar kan melde seg på. Lærlingar i andre fag kan og vere aktuelle dersom dei vurdere å ta CNC som sitt fagbrev

Gjennom EØS-midla er det fram til 2016 sett av 250 millionar kroner til utveksling av studentar og tilsette mellom utdanningsinstitusjonar i Noreg og mottakarlanda.

I tillegg til utveksling skal støtta vere med på å styrke samarbeidet over landegrensene.

Internasjonalt samarbeid innan forsking og utdanning er høgt prioritert i Europa. Samarbeidet er også med på å gjere Noreg kjent som ein kunnskapsnasjon og attraktiv samarbeidspartnar. Kunnskapar og erfaringar vert utveksla og nettverk til gjensidig nytte vert bygd.

Dersom du ynskjer å delta eller vil vite meir om internasjonaliseringsprogrammet vårt, kan du sende e-post til; post@pro.sf.no

 

Footer

pro_logo_sw.png

Pro Opplæringskontor for industri- og teknologifag

Concordbygget, Firdavegen 6

6803 Førde