Årskonferansen til PRO 25.juni 2020

Årskonferansen til PRO skjer torsdag 25.juni kl.18:00

Stad: Thon Hotell Førde.

 

Hei

Då er framlegget frå valnemnda slik:

 

Vi tek utgangspunkt i årsmøte i 2019 si bestilling av sak som gjeld vedtektene og tal på styremedlemmer og innstiller på 5 i styret.

Vi legg vekt på at det bør bli ein overgang til at etter kvart som styremedlemmer som ikkje kjem frå medlemsbedrift trekker seg så vert dei erstatta av nye styremedlemmer frå medlemsbedrifter.

Vidare legg vi opp til at styret bør ha kompetanse på styrearbeid ( rolle og ansvar) og fagopplæring.

 

Stein Kvalsund og Hanne Lønne Bruås har sagt frå seg attval

 

Leiar : Marte Sleire Hatlevik – Osland Havbruk attval (valt i 2019)

Lasse Stokkeland – bedrift ukjent attval 1 år (valt 2017)

Svein Arne Sandvik –  Elkem Bremanger attval (valt 2018)

Unni Verlo – Tine attval (valt i 2019)

Odd Erik Dingsøyr – Safeclean ny

 

Solveig og eg  trekker oss  frå valnemnda.

Jan Erik har ikkje svart.

Hanne har sagt seg villig til å gå inn i valnemda.

Forslag : styret foreslår valnemnd.For å spreie  styrerepresentasjon geografisk og i forhold til bransje, bør valnemda attspegle dette.

 

For valnemnda

Bente Nesse

 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2001-06-15-59?q=stiftelsesloven

vedtekter endra 2011

SAKLISTE ÅRSKONFERANSE 2020

Budsjettoppsett PRO 2020 vedtatt i styremøte 251119

Fullmakt 2020

Ferdig årsmedling PRO.Opplæringskontoret.Årsmelding 2019

Årsplan 2020

 

Footer

pro_logo_sw.png

Pro Opplæringskontor for industri- og teknologifag

Concordbygget, Firdavegen 6

6803 Førde

Logg inn OLKWEB